สาระสนเทศ

ลิ้งโรงเรียนต่างๆ
  โรงเรียนเลยพิทยาคม
 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
  โรงเรียนเชียงคาน
  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
  โรงเรียนเชียงกลม 
  โรงเรียนภูเรือวิทยา
 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 
  โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเลย
 โรงเรียนนาแห้ววิทยา
  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
  โรงเรียนผาอินแปลงวิทยา
  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
  โรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคาร
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หน่วยงานทางการศึกษา
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2016
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29  

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กิจกรรมทั่วไป
สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีก้าวหน้า นาด้วงวิทยาก้าวไกล ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
 โรงเรียนสังกัดสพม.เขต19
โรงเรียนสังกัดสพม.เขต19

 
                                                                      
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 เลย-หนองบัวลำภู  นายประสงค์  เอี่ยมเวียง       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 เลย-หนองบัวลำภู  website: http://www.sesao19.go.th/ Email:
 
   
                                           
    นายอิทธิพล  ศรีมังกร  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา รองผ.อ.1.นายพิลึก  โยหาเคน2.นายธราดร  นนทะศรี     จังหวัดเลย           website:http://www.ndw.ac.th/ Email:nadaungwit@gmail.com
                                     
  นายสงวนวุฒิชัย  ภาโนชชิต    ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยารองผ.อ.นายวีระศักดิ์  นามกอง2.น.ส.สมศิริ  ระวิวรรณ อำเภอเมือง  จังหวัดเลย   website:http://www.nukul.ac.th/th/ Email:
    
 นายธวัช  มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รองผ.อ.1.นายประเดิม  บุญเย็น2.นายบัวแวว  โคตรนรินทร์3.นางกุลชลี  จิตมานะ4.น.ส.สุนทร  จันทะวงศ์จังหวัดเลย   website:http://www.loeipit.ac.th/ Email:
 
นายยงยุทธ  ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคานรองผ.อ.1.นายจิตติศักดิ์  นามวงษา2.นายทวีศักดื์  ใจนวน จังหวัดเลย   website:http://www.cks.ac.th/web/ Email:
                        
นายจิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาจังหวัดเลย รองผ.อ.1.นายวิมล  ศรรีพรหม2.นายอัศนีย์  ช้างอินทร์3.นายสุรพล  ศรีดัน   website: http://www.srisongkram.ac.th/ssw/home.php Email:
นายอิฏฐารมณ์  ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม รองผ.อ.1.นายพงศักดิ์  นามกอง2.นายเผด็จ  โยธานันท์จังหวัดเลย   website:http://school.obec.go.th/pwk/ Email:
   
 นายครรชิต  ฤทธิมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคมอำเภอหนองหินจังหวัดเลย รองผ.อ.1.นายกันต์ศักดิ์  น้อยแดง2.นายสุเนตร  กันดา  website:http://www.nonghinwit.ac.th/web/ Email:
 นายธรรมรงษ์  เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรองผ.อ.1.นายผดุงศักดิ์  แก้วสังข์   website:http://www.ssrw.ac.th/webssrw/ Email:
   
นายสกล  ไชยธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย รองผ.อ.1.นายธีรนาถ  ธัมมนทีนนัฌชานนท์2.นายอุเทณร์  ขันติยู    website:http://www.thaischool.in.th/42100653/ Email:
 นายทินกร  นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยรองผ.อ.ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  ตาสี 2.นายเรืองยศ  ครองตรี 3.นายประทัด  ผาลี   website: http://www.pccloei.ac.th/pccloei/index.php Email:
   
นายบรรจง  ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
  website:http://www.thaliwit.ac.th/ Email:
   นายสำเร็จวิชญ์  เพชรสังคุณผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยาต.เชียงกลม   website:http://www.ck.ac.th/ Email:
   
นางวรากร  มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยาอำเภอปากชมจังหวัดเลยรองผ.อ.นายบัญชา   อาจทอง  website:http://www.thaischool.in.th/42100495/ Email:
 นายบุญแช่ม  ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา ตำบลนาอ้อจังหวัดเลยรองผ.อ.นายสุนทร  แดนดี   website: Email:
   
นายวิมล  แพงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยรองผ.อ.นายสมภาร  แฝงฤทธิ์ 
  website:http://school.obec.go.th/pha_in/ Email:
นายอภิพันธ์  จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รองผ.อ.นายศรชัย  กันดี   website: http://www.nahaewwit.net/ Email:
   
นายธวัชชัย  วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ต.ผาสามยอดจ.เลยรองผ.อ.1.นายประภาส  แก้วพันธ์ช่วง   website:http://school.obec.go.th/pasamyod/ Email:
                 
  นายจักรพงษ์  แถลงกัณฑ์   ผู้อำนวยการวังโพนงามวิทยาต.โคกงามจ.เลยรองผ.อ.นางอุไร  บงแก้ว          website:http://www.thaischool.in.th/42100513/ Email:              
   
นายกิตติชัย  กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ต.เขาแก้วจ.เลยรองผ.อ.นายภควัต  เทศน์ธรรม    website:http://www.kkwit.net/ Email:
นางอิสริยา   พจนธารี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยาต.เขาหลวง จ.เลยรองผ.อ.น.ส.ธิดารัตน์  พจนธารี   website: Email:
   
         นายอนุชา  ศิลาเกษ 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคมต.ธาตุจ.เลย   website: Email:
 
นายจุมพล  กั้งโสม ผู้อำนวยการวังทรายขาววิทยา ต.ทรายขาวจ.เลย   website:http://www.wsw.loei2ed.net/ Email:
     
นางปราณี  ชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม จ.เลย    website:http://www.thaischool.in.th/42100574/ Email:
นายวิชัย  ปุรัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ต.น้ำสวยจ.เลย  website:http://www.nsp-school.net/ Email:
   
นายกมล  เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม จ.เลย   website: Email:
 นายบัญชา   ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา ต.เชียงกลมจ.เลย   website: Email:
   
     ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมต.ผาน้อยจ.เลย    website: Email:
นายเจริญ  จันทศร  ผู้อำนวยโรงเรียนพระแก้วอาสาต.ปากหมันจ.เลย   website:http://school.obec.go.th/prakaewasawitaya/ Email:
   
   ผู้อำนวยการโรงเรียนอาราวัณวิทยาคมต.เอราวัณจ.เลยรองผ.อ.นายประจวบ  ปานขำ    website: Email:   
           นายรังสรรค์  ศึกรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา  รองผ.อ.1.น.ส.สังวาลย์  สุวรรณสิงห์2.นายไพชญา  พิมพ์สารี    website: http://www.phuruawitt.ac.th/ Email:      
   
นายพงสิทธิ์  ธรรมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรค์รองผ.อ.1.นายสมใจ  คำพะแย2.น.ส.อุทัยรัตน์  ป้อมมาตา3.ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ  ไชยบุตร   website:http://www.santischool.ac.th/sws_web/ Email:
                ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร        website:http://www.buapit.ac.th/ Email:   
   
              
 นางวิลาวัณย์  พรหมโส   ผู้อำนวยการศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภูรองผ.อ.1.นายภานุวัฒน์  อิ่มนาง2.นายพยุง  โพธิ์ชัย 3.นายสุชาติ  อาจศัตรู4.นายจูมพจน์  จันทร์เสนา  website:http://www.srw.ac.th/ Email:
 
นายจิรวัฒน์  จิระพัฒนพิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จ.หนองบัวลำภู  website:l Email:
   
นายสุขเกษม  พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  website:http://nongsawan.ac.th/ Email:
        
 นางวิมล  ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.หนองบัวลำภู รองผ.อ.1.นายสุริยนต์  ประชามาตย์ website: Email:
   
       
   ดรสุเมธ  ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภูรองผ.อ.1.นายสมคิด  เตชะ2.นายธีระพงษ์  ศรีภูธร  website:http://www.sangwit.ac.th/index.php Email:
นางฐาปนา  นิตย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภูรองผ.อ.1.นายอนุสรณ์  ไชยสงค์  website: Email:
   
 นางนภวรรณ  ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม จ.หนองบัวลำภูรองผ.อ.1.นายนิติศักดิ์  เอกกัณหา2.นายสุวัฒน์  สุปัญญา website:http://www.kdp.ac.th/ Email:
 
นายธารา  พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู   website:http://www.ylw-school.net/ Email:
   
นายวุฒิศาสตร์  สิทธิพูนอานุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  website: Email:
 นายภิรมย์  ถุนพุฒดม ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  website: http://school.obec.go.th/nakok/History.htm Email:
   
นายกิตติชัย  การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู  website:http://www.kudsatianwit.org/ Email:
ว่าที่พันตรีดร.ประดิษฐ์  ศรีหริ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์จังหวัดหนองบัวลำภูรองผ.อ.1.นายเฉลิมพล  ชนะพาล2.นายสำเนียง  อามาตย์มนตรี  website:http://www.khamsaen.ac.th/ Email:
   
 
นายรณภพ  ลิสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู  website:http://www.nb2.go.th/~kuddinjeepit/ Email:
 
นายประนูญ  เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  website: Email:
   
   ดร.อาภารัตน์  ราชฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวลำภู   website:http://www.suwanpit.ac.th/web/index.php Email:
 
นายบุญเมา  ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม  จังหวัดหนองบัวลำภู  website:http://www.mafaiwit.ac.th/ Email:
   
 
นางนิรามัย  พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู  website:http://school.obec.go.th/nmwschool/index_files Email:
นายพิศิษย์  ชินชัยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม  จังหวัดหนองบัวลำภู  website:http://www.nb2.go.th/~phoozangwit/ Email:
   
 
นายเล็ก  ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช  จังหวัดหนองบัวลำภู  website: Email:
นายจำเนียร  มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา  จังหวัดหนองบัวลำภู   website: Email:

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-03-05 (11738 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 64 ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทรศัพท์ 042-887108 โทรสาร 042-887108 ต่อ 100


E-Mail : Naduangwit@gmail.com