สาระสนเทศ

ลิ้งโรงเรียนต่างๆ
  โรงเรียนเลยพิทยาคม
 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
  โรงเรียนเชียงคาน
  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
  โรงเรียนเชียงกลม 
  โรงเรียนภูเรือวิทยา
 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 
  โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเลย
 โรงเรียนนาแห้ววิทยา
  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
  โรงเรียนผาอินแปลงวิทยา
  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
  โรงเรียนศรีบุญเรื่องวิทยาคาร
  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี)
หน่วยงานทางการศึกษา
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2016
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29  

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กิจกรรมทั่วไป
สิ่งแวดล้อมดี เทคโนโลยีก้าวหน้า นาด้วงวิทยาก้าวไกล ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
 ศิษย์เก่าเทา-ทอง
ศิษย์เก่าเทา-ทอง

     


   
   
      เงินผ้าป่าการศึกษาได้ฝากไว้บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานาด้วง ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชือบัญชี ผ้าป่าการศึกษานาด้วงวิทยาเลขที่บัญชี  786-8-01705-7 
  
               ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนนาด้วงวิทยา                 
ที่                                       ชื่อสกุล           ตำแหน่ง  เบอร์ตืดต่อ                
 1.  นายหลักดี  จางวางแก้ว  ประธานชมรม           
 082-855-9386
 2.  นายลำพอง  สุจิมงคล  รองประธานคนที่ 1            
 087-214-4690
 3.  นายวิทยา  สุนทราวิรัตน์  รองประธานคนที่ 2              
 086-222-6926
 4.  นายชาติชาย  สุจิมงคล  รองประธานคนที่ 3              
 085-464-8245
 5.  นายบุญชาติ  สอนสุภาพ  รองประธานคนที่ 4             
  085-749-5387 
 6.  ดร.บุญมา  สุนทราวิรัตน์  เลขานุการ           
    081-611-9451
 7.  นายโสภณ  อุดรสาร  ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1            
  084-791-7965 
 8.  นางสาวธัญวรัตน์ มุงคำภา  ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2            
  08-5647-1345
 9.  นางประนอม  อินทร์เพชร  เหรัญญิก          
   084-428-8580
 10.  นางปิยะนุช  ฉิมพา  ผู้ช่วยเหรัญญิกคนที 1           
 081-050-9191
 11.  นางภัทรา  คำสีทา  ผู้ช่วยเหรัญญิกคนที 2             08-9944-9796
 12.  นางนิวา  คณะศิริวงศ์  ประชาสัมพันธ์            089-712-0609
 13.  นางอภัยวงศ์  ฮดมาลี  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่ 1            
 087-859-9250
 14. นายจารุพงศ์  มะณีดา  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่ 2             
086-225-5378
 15.  นายประสิทธิ์  ขันทะสิทธิ์  ปฏิคม           
   089-571-6238
 16.  นายธวัชชัย  คำพรมมี  ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 1   
 17.  นายคงปกฤษ  โพธิ์แก้ว  ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 2          
   085-209-2669
 18.  นายสุเมธ  บุตรดีสุวรรณ  ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 3          
 085-456-1323
 19.  นายชิงชัย  แดนหงส์ศรี  ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 4           
 087-863-2975
 20.  นายเสกสรร  ไชยลิ้นฟ้า  ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 5         
   082-117-2902
 21.    คณะกรรมอื่นๆ  ให้ประธานรุ่น  หรือตัวแทนรุ่น  ทุกรุ่นๆ ละ  1  คน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ    
 

        ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ตัวแทนศิษย์เก่าเทา-ทองโรงเรียนนาด้วงวิทยาแต่ละรุ่นได้มาประชุมที่ห้องประชุมเล็กโรงเรียนนาด้วงวิทยา วางแผนเพื่อจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบมูลค่า 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาท)ให้กับนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้สืบค้นและเรียนรู้

    ตัวแทนศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ดังต่อไปนี้

 
  

 รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนนาด้วงวิทยา

วันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนนาด้วงวิทยา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ปีการศึกษาที่จบ

1

เยาวภา คำเมืองคุณ

73ม.1ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-0005-9952

2542

2

นายเอนก ษรจันทร์

68/1ม.2ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-9572-0744

2525

3

นางภัทรา คำสีทา

239ม.3ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-9944-9796

2537

4

นายเสกสรร ไชยลิ้นฟ้า

81ม.6ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-2117-2902

2538

5

นายหลักดี จางวางแก้ว

1ม.1ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-2855-9386

 

6

นายวิทยา  สุนทราวิรัตน์

165ม.12ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-6223-6926

2525

7

นางจิรัฐติกาล กอมาตย์

108ม.2ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-9274-5354

2535

8

นางจีรวรรณ์ จางวางแก้ว

7ม.6ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-6241-7169

2528

9

นายจิตรกร มณฑา

171ม.6ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-8534-3496

2548

10

นางนันทนา สิงหาร

112ม.4ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-6011-9909

2538

11

นายณรงค์ โพธิ์มา

46ม.3ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-5742-6424

2531

12

นายธราดร  หมายดี

53ม.11ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-6714-1794

2543

13

นางธัญวรัตน์ มุงคำภา

30ม.2ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-5647-1345

2533

14

นายพิทักษ์ บึงลี

80ม.2ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-9003-9708

2546

15

นายสิริพงษ์ อุ่นแก้ว

08-5209-3321

รุ่นบุกเบิก

16

นางสาววรภร วรรณสาร

08-5457-8134

2543

17

นายโสภณ อุดรสาร

99ม.7ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-4791-3915

 

18

นางสาวดวงกมล ชามนตรี

106ม.5ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

08-3359-5799

2552

19

นางสาววิไลรัตน์ สินภูธรณ์

88/2ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-9572-0319

2529

20

นางสุจิรา บุญมี

216/3ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-9843-2540

2529

21

นายวีระพงษ์ โพธิ์มา

374/3ต.นาด้วงอ.นาด้วงจ.เลย

08-8510-0180

2533

22

นางนิตติยา สานตา

102/7ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

042-887184

2529

23

นายศักดา ไชยคุณ

125ม.2ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

08-0198-1727

2546

 

 

 

 รายชื่อที่ศิษย์เก่าแจ้งรายชื่อตัวแทนรุ่นจากการประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนนาด้วงวิทยา

วันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนนาด้วงวิทยา

              รุ่น 2521

นายถวิล  คำพรมมี

นางเรืองอุไร(ตาควัน)ขำชู

นางละคร ธรรมสาร

นายสิริพงษ์ อุ่นแก้ว โทร.08-5209-3321

นายน้อย  หมายดี

นายถาวร บัวใหญ่รักษา

นายจิมหลี สารศรี

นายพิมล  บุตรดีสุวรรณ

นายวิสันต์ ทองจบ

นายสมศักดิ์ คำเมืองคุณ

นายเดชฤทธิ์  นาใคร

    รุ่น จบปีการศึกษา2528

คุณทองเลื่อน  คอบเกิด

คุณสุภาพ นาคสุนทร

คุณจีรวรรณ์ จางวางแก้ว

       รุ่น 2526 (รุ่น5)

คุณบุญมา  สุนทราวิรัตน์

คุณชิงชัย  แดนหงส์ศรี

คุณนิตติยา  สานตา

        รุ่น 2522 (รุ่น2)

คุณวิทยา  สุนทราวิรัตน์

คุณประไพ วงษ์กิตตะ

คุณกิตติ์ธเนศ  ฐิตวีระพงษ์

คุณดอกไม้  ปัญจะขันธ์

รุ่น 2541

นางสาวพลับพลึง  เสนารักษ์

นางสาวสุภาสินี โยหาเคน

นายคณิต เดชศิริ

นายพิทักษ์ บึงลี

นายพรศักดิ์ ฮามพิทักษ์

นายพงศ์ปวุฒิ กำวัน

นางสาวสุธาทิพย์  แจ่มทิม

              รุ่น  2542

นายจิตรกร  มณฑา โทร.08-8534-3496

นางสาวภาคินี  นนทะศรี

นายศรัญญู  ทองปั้น

        รุ่น 2534

นางภัทรา คำสีทา โทร.08-9944-9796

นางธัญวรัตน์  มุงคำภา

นายคุณากร  อาจคำภา

      รุ่น 2536

นางนันทนา สิงหารโทร.08-6011-9909

นายเสกสรร ไชยลิ้นฟ้าโทร.08-2117-2902

นางสาวบุญญรัตน์  เทียบแสน

        รุ่น 2538

นางสาววัชรา  เนาแสง

นางสาวสุภาพร แดนสมปัดสา

นางสาวนกยูง ธีระนันท์

       รุ่น 2533

นายพิพัฒพงศ์  ตั้นภูมี

นางสาวพัชราวดี  ตรีช่วย

นางสุลาวรรณ  คำโนฤทธิ์

นายอุดม  ตั้งภูมี

นายวุฒิพงษ์  ยาบุษดี

       รุ่น  2535

นางสาวสันทนา  ประดับศรี

นางสาวเนาวรัตน์  ปันทะศรี

นางสาววิจิตรา  ทะไกรเนตร

        รุ่น  2537

นายพราดร  มณีวัฒน์

นางสาวเยาวภา  คำเมืองคุณ

นางสาวพรรณทิวา  โยหาเคน

        รุ่น 2530

นายเทพทูร  ทรสาร

นายซาฟิน  ไชยรักษา

       รุ่น 2548

นายพิชิต  ดีลุนชัย

นางสาวจริยา  ชุมพล

นายอเนก เจริญเขต

      รุ่น 2547

นายชาคริต  โสประดิษฐ์  โทร.08-7233-6464

นายวันชาติ  นนทะปะ

นางสาวปิยพร  เตมีย์ศักดิ์ โทร. 08-5462-3579

นายธนัฐชัย  วิรัตติยา

นางสาวดวงฤทัย  โบราณ

              รุ่น 2550

นายปัญญาลักษณ์ ศรีบุรินทร์ โทร.08-0010-1900

นางสาวดวงกมล ชามนตรี โทร.08-3359-5799

นางสาวพจนีย์  สิทธิศรีจันทร์

นายจักรพันธ์  บัวทิน

นายวิษณู  หิรัญโท

นายสุรัตน์ วรรณทองสุข

นายกวี  พาลลอง

          รุ่น 2549

นางสาววรรณนิศา  พรมลา  โทร.08-2853-1842

นายวีระพงษ์  สุจริต  โทร. 08-4956-1955

นายวัชรากรณ์ บุตรเต

นายอดิศักดิ์  สุจิมงคล

นางสาวมยุรี  อุดรสาร

นางสาวแอนนา  งางาม

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-03-18 (3006 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 64 ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 โทรศัพท์ 042-887108 โทรสาร 042-887108 ต่อ 100


E-Mail : Naduangwit@gmail.com